כניסה לחברים רשומיםהרשם לניוזלטר


קפה ג'ו_GO
זכיינות אספרסו בר
זכיינות ג'נטלמן
זכיינות קפנטו
זכיינות סחוט
זכיינות איי לק
זכיינות קופיקס
זכיינות בליקר בייקרי
זכיינות עידן 2000

רישיון עסק

רישיון עסק

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968​ (להלן: "חוק הרישוי")

מטרת החובה בקבלת רישיון עסק בהתאם לחוק הרישוי הינה, בין היתר, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושב.

 

מהו רישיון לניהול עסק

​רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

תרשים: 

 

 

עסקים טעוני רישוי

​מכוח חוק הרישוי הוצא צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשנ"ה – 1995​ בו נכללים רשימת העיסוקים שיש לקבל עבורם רישיון. העיסוקים הכלולים בצו מחולקים לעשר קבוצות: 1. בריאות, רוקחות, קוסמטיקה. 2. דלק ואנרגיה. 3. חקלאות ובעלי חיים. 4. מזון. 5. מים ופסולת. 6. מסחר ושונות. 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט. 8. רכב ותחבורה. 9. שירותי שמירה ואבטחה. 10. תעשיה, מלאכה כימייה ומחצבים.

יובהר, כי גם השינויים הבאים בעסק טעון רישוי  מחייבים הגשת בקשה לרישיון עסק:

שינויים בעסק:

תוספת או צמצום שטח.

שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.

תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.                 

 

שינוי בעלות:

תוספת של שותף בעסק.

פרישה של שותף מן העסק.

העברת הבעלות לאחר.

הכנסת מנהל קבוע לעסק.

שינוי שם החברה אצל רשם החברות.

מכירת הזכויות לחברה אחרת.

 

את רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק אפשר ואף רצוי לבדוק באגף רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית לפני פתיחת/שינוי בעסק.

 

·         עסקים הפטורים מחובת רישוי : עסקים רבים אינם טעוני רישוי, לרבות משרדים של בעלי מקצועות חופשיים (כגון עורכי-דין ורואי חשבון), מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, עסקים מסוימים מתחום המסחר (כגון  חנות בגדים ונעליים למעט חנות בעל אולם מכירה הגדול מ 500 מ"ר) ועוד.

·         חובת רישוי על-פי חוקים אחרים: במסגרת תהליך הרישוי לעיתים העסק נדרש להקדים ולהוציא רישיונות או היתרים נוספים על פי חוקים שונים וזאת כתנאי לקבלת רישיון עסק, כפי שיפורט להלן:

o        היתר בנייה - אם נדרשים שינויים במבנה הטעונים היתר בניה (כגון בניית מדרגות, שינוי חזיתות ועוד) – יידרש העסק להוציא היתרי בנייה מאת הוועדה המקומית. הטיפול בבקשה להיתר בנייה נעשה באגף לרישוי ופיקוח על הבניה. קבלת היתר הבנייה הוא תנאי להוצאת רישיון עסק.

o        היתר לשימוש חורג – אם השימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבניה התקף של המבנה או אינו תואם את תכנית המתאר החלה על האזור (תב"ע) (כגון הפכת דירת מגורים למספרה) נדרש בעל העסק להגיש  בקשה להיתר שימוש חורג לקבל מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה של הרשות המקומית "היתר שימוש חורג". הטיפול בבקשה לטיפול חורג באחריות בעל העסק וייעשה לבקשת בעל העסק בידי אגף הרישוי במסגרת הליך הרישוי. פירוט בנושא זה בלינק המצורף.

 

בהקשר זה יודגש, כי עסקים זעירים שאין בהם כדי לשנות את אופי הבית, לא יחייבו כל הליך רישוי או היתר (כגון קוסמטיקאית שפועלת מדירתה במינון של מספר לקוחות בודד ליום אינה "מורגשת" זאת לעומת משפחתון פעיל שעלול להוציא שכנים משלוותם בשעות הבוקר והצהרים).

רישיון לניהול מוסך - עבור קבלת רישיון לניהול מוסך נדרש בעל העסק להוציא רישיון לניהול מוסך מאת משרד התחבורה.

מפעל מזון  - עבור קבלת רישיון למפעל מזון נדרש בעל העסק להוציא רישיון יצרן מזון מאת משרד הבריאות –  שירות המזון.

היתר רעלים – בתי עסק שעיסוקים מחייב החזקת רעלים וחומרים מסוכנים חייבים בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד לאיכות סביבה או הרשות לאיכות הסביבה. ההיתר ניתן לתקופה של שנה.

 

גופים המאשרים הוצאת רישיון עסק

​קיימים מספר גורמים שבעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל את אישורים בטרם הפעלת העסק:

רשות הרישוי ברשות המקומית

גורמי רישוי עירוניים – גורמים ברשות המקומית שהסכמתם מותנית בקיום דרישות מקצועיות כתנאי לקבלת הרישיון, לרבות מים, ביוב, תברואה, איכות סביבה, יחידת הנדסה, וועדה לתכנון ובניה ועוד.

נותני אישור – גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו ע"י השרים הרלוונטיים לתת אישור מטעמם והם (בהתאם לסוג העסק): המשרד לאיכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד החקלאות, משרד התמ"ת  ומשרד הבריאות.

 

גורמים נוספים – גורמים מקצועיים נוספים הנותנים אישור לרשות הרישוי, כגון שירותי הכבאות והיחידות הסביבתיות לאיכות הסביבה.

 

תוקפו של רישיון העסק

​ישנן 4 אפשריות לתוקף רישיון העסק:

רישיון לצמיתות -  תוקפו יעמוד על עוד לא ביטלה אותו הרשות או שחלו שינוים בעסק לעומת מה שאושר. לאחרונה הוגשה הצעה לתיקון החוק, כך שהזמן המקסימלי לקבלת רישיון עסקי יהיה ל- 15 שנה ולאחריהן יצטרך העסק לחדש את הרישיון.

רישיון תקופתי – ניתן לתקופה מוגבלת (תקופת תוקף הרישיון התקופתי מפורט בתוספת הראשונה לתקנות רישוי עסקי​ם (הוראות כלליות, תשס"א – 2000​ (להלן: "התקנות").

רישיון זמני – ניתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות אך לא פחות משנה (עסקים עונתיים).

היתר זמני – רישיון לתקופה שאינה עולה על שנה, במהלכה תיבחן פעילותו של העסק ע"י הרשויות המאשרות.

 

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

​חוק הרישוי קובע 3 סוגי תנאים:

·         תנאי מוקדם – תנאי שמציבה רשות הרישוי או נותני השירות כתנאי לקבלת הרישיון.

·         תנאי ברישיון/בהיתר זמני – יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.

 

תנאי נוסף ברישיון – תנאי שעלול להתווסף לאחר שהוצא רישיון העסק.


 

מהות הזכיינות היא שרשת מזכה מוכרת לזכייניה שירותי ניהול הכוללים תמיכה רציפה בתמורה לתמלוגים שוטפים. במקרים רבים חוסר הצלחה של רשתות מזכות נובע מאימוץ מודל זכייני שאינו מתאים או מניהול לקוי של הזכיינים. תשתית נכונה, גיבוש מודל זכייני נכון, ספר נהלים מדויק, חוזה זיכיון מנוסח כראוי, גיוס זכיינים איכותיים ומגננוני תמיכה ובקרה, הם אשר מובילים להצלחה בזכיינות.

קרא עוד...

להלן 10 טיפים מנצחים אשר יאפשרו לך, הזכיין הפוטנציאלי לקבל ההחלטה מושכלת ונכונה, אשר תשפיע על הצלחתך ברכישת הזיכיון וישפכו אור על כדאיות העסקה...

 

 

  

 

קרא עוד...

המרכז לקידום זכיינות בישראל רואה בכללי אתיקה בזכיינות ערך עליון הן ביחסים הטרום חוזיים והן ביחסים השוטפים בין רשת מזכה לבין זכייניה וזכייניה הפוטנציאליים. לנוכח העובדה כי בארץ אין חוק אשר מסדיר את הפעילות של ענף הזכיינות וכי חסרים סטנדרטים שישמרו על התנהלות ראויה ביחסים שבין רשתות מזכות ובין זכיינים, יישום של כללי אתיקה בענף הינו בעל חשיבות...

קרא עוד...

צור קשר

מלא פרטים וניצור אתך קשר בהקדם
*הקלד את הקוד הבא

אודות  זכיין  זכיינות למכירה  זיכיון לקופיקס  זכיינות למכירה  זכיינות בתי קפה  זיכיונות  ספר נהלים  זכיינות ארומה  זכיינות קופיקס  זכיינות רולדין  זיכיון לבית קפה  הזדמנויות עסקיות  זכיינות  מאמרים  מימון   צור קשר  קוד אתי לזכיינות  חוזה זיכיון  הלוואות לעסקים  דרושים  שיווק דיגיטלי   כנס זכיינות 2014   עסקים למכירה  זכיינות כאן

המרכז לקידום זכיינות בישראל l פרנקס יעוץ עסקי בע"מ l רח' דרך החורש 4, בית אפריקה ישראל, ת.ד 12822 יהוד 56470 l טל' 1-700-720-720 l פקס: 03-5322567